A gazdaság energia vasút versenyképesség témájú posztok először az antaldaniel.blog.hu hivatalosabb blogon jelennek meg, minden egyéb csak itt. Van facebook és twitter oldal is.

2007. augusztus 9.

Vallási meggyőződés alapján listázni

A Heti Válasz vallási meggyőződésük alapján kezdte el listázni a magyar állampolgárokat, és fényképes, teljes névvel elátott, személyes adatokat tartalmazó összeállítást közöl a "száz legbefolyásosabb magyar szcientológusról". A vallásszabadság és a vallási meggyőződés szabadság az Európai felvilágosodás legnagyobb vívmánya, és a legősibb szabadságjog. A személyes adatok engedély nélküli felhasználása pedig bűncselekmény. Úgy gondolom, hogy a sajtó szabadsága és a vallásszabadság közül egyik sem előbbre való jog.

Én magam nem hiszek a vallászabadság abszolút korlát nélküliségében. Véleményem szerint Pim Forutyn fogalmazta meg helyesen a határt: a vallásszabadság azokat a felekezeteket illeti meg, amelyek a felvilágosodásnak azt a hagyományát, amelyik szétválasztja a túlvilági hatalmat az az evilági államhatalomtól és az evilági törvényekettől - többek között a nekik vallásszabadságot garantáló alkotmányt.

A Magyar Köztársaság 1990. évi IV. törvénye a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról pontosan ezt az elvet érvényesíti:
8. § (1) Az azonos hitelveket követők, vallásuk gyakorlása céljából, önkormányzattal rendelkező vallási közösséget, vallásfelekezetet, egyházat (a továbbiakban együtt: egyház) hozhatnak létre.
(2) Egyház minden olyan vallási tevékenység végzése céljából alapítható, amely az Alkotmánnyal nem ellentétes és amely törvénybe nem ütközik.
Az egyház esetleges törvénysértéseivel szemben a Magyar Köztársaság Ügyészsége léphet fel.
15. § (1) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik. [Alkotmány 60. § (3) bek.]
(2) Az egyház belső törvényeinek, szabályainak érvényre juttatására állami kényszer nem alkalmazható.
(3) Az egyházakat azonos jogok illetik és azonos kötelezettségek terhelik.
16. § (1) Az állam az egyházak irányítására, felügyeletére szervet nem hozhat létre.
(2) Az egyházi jogi személy törvénysértése esetén az ügyész pert indít az egyházi jogi személy ellen.
A különleges személyes adatokkal való visszaélés Magyaországon bűntett.
177/A. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével
a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel,
b) az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,
c) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,
és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt hivatalos személyként, közmegbízatás felhasználásával, vagy jogtalan haszonszerzés végett követik el.
(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges személyes adatra követik el.
A vallási meggyőződés pedig a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. § alapján különleges adat. Szinte biztos vagyok benne, hogy az érintettek nem fognak szó nélkül elmenni a Heti Válasz adatkezelése mellett, a bírósági tárgyalások pedig nyilvánosság előtt fognak zajlani. A szcientológusok se mindig nagy bajnokai a sajtószabadságnak, de a Heti Válaszban most méltó partnerre leltek.

Újabb anyagok: Gavra Gábor: Leplezzük le a 100 legbefolyásosabb zsidót! Gerák Andi: Kiket leplezzünk le? (érdemes a hozzászólók fenyegetéseit olvasgani). Néhány hasonló közügy: Kegyeletsértés, hullagyalázás, szoborlopás; nők elleni erőszak.

31 megjegyzés:

Caracalla írta...

Általában egyetértek azzal, amit írsz, de a Szcientológiai Egyház esetén nem biztos, hogy egy vallásfelekezettel állunk szemben. És bizonyos külföldi demokratikus kormányok kimondottan ellenséges entitásként kezelik, esetleg be is tiltják.

Amennyiben az egész egy gazdasági érdekhálózat egyházi köntösbe bújtatva, akkor vajon nem helyes-e, hogy valamelyik hetilapunk leleplező riportot közöl róla?

Barath írta...

"Mindenkinek joga van a kifejezés szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a Cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgógép vállalatok működését engedélyhez kössék."

"1. Nézetei miatt senki sem zaklatható.

2. mindenkinek joga van a szabad kifejezésre, ez a jog magában foglalja a mindenfajta adat és gondolat határokra való tekintet nélküli - szóban, írásban, nyomtatásban, művészi formában vagy bármilyen más tetszése szerinti módon történő - keresésének, megismerésének és terjesztésének a szabadságát is."

"(1) Mindenkit megilletnek az alábbi jogok:

a) a gondolatok, eszmék és vélemények szóban, írásban vagy a kifejezésbármely más módján történő szabad kifejtése és terjesztése;

b) az irodalmi, művészeti, tudományos és technikai alkotás szabadsága; a tanítás szabadsága;

c) valós információ szabad közlése és megszerzése bármilyen terjesztési eszköz útján. E szabadságjog gyakorlása kapcsán törvény szabályozza a lelkiismereti fenntartás kérdését és a szakmai titok védelmét.

(2) ezeknek a jogoknak a gyakorlását nem korlátozhatja semmiféle előzetes cenzúra"

A magyar Alkotmány 61.§-ában:

"(1) Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát."

"A szabadság nem abban áll - miként mondják -, hogy mindenkinek szabad azt csinálnia, amihez kedve van. (Hiszen ki lehetne szabad, ha bárki más kénye-kedve szerint parancsolgatna neki?) Hanem abban, hogy tetszése szerint mindenkinek szabad rendelkeznie saját személyével, cselekedeteivel, birtokaival és egész vagyonával ama keretek között, amelyeket engedélyeznek a törvények, melyeknek alá van vetve, miközben nincs alávetve senki más önkényes akaratának, hanem szabadon követheti a sajátját."[79

http://www.nol.hu/cikk/368465/

Antal Dániel írta...

Caracalla: amennyiben valakinek kételye támadnak abban a tekintetben, hogy a szcientológusok egyházat alkotnak, az idézett törvény alapján célszerű volna az ügyészséghez fordulnia, nem pedig önbíráskodnia.

Barath: Úgy gondolom, hogy az idézett alkotmány-hely alapján alkotott adatvédelmi és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a Btk. idézett passzusa alapján jár a 1-3 év annak, akit vallási nézetei miatt zaklatnak.

A linkelt cikk nagyon tanulságos. Ha a szcientológusok engedély nélkül gyűjtenek személyes adatokat, és ezt valaki rájuk bizonyítja, remélem, hogy börtönt kapnak érte. És azok is, akik esetleg a szcientológusokról gyűtjenek törvénytelen úton adatokat.

Andrea Gerak írta...

Dani, nagyon jó írás!
Az ügy büntetőjogi vonatkozását eddig nem ismertem, külön köszönöm!

A Népszabadság cikkéből csak egyetlen mondatot emelnék ki, a kitöltendő tesztekkel, adatgyűjtéssel kapcsolatban: "Ezek után jönnek azok a kérdések, amelyeknek nem értem a funkcióit, és azt sem, hogy mire használhatja fel őket az egyház."

Ha nem értette, nem volt szája, hogy megkérdezze? Hogyan készít oknyomozó cikket, ha nem gyűjti be az adatokat?

Mint ahogy mindenki mást, akitől a szcientológia egyházban vagy hozzájuk kapcsolódó szervezetekben ilyen jellegű adatokat kérnek vagy bármit aláiratnak, szóban vagy írásban előzetesen tájékoztatják, hogy mit miért. Ha pedig az illető nem ért valamit, akkor jogában és lehetőségében áll megkérdezni és választ kapni rá.

Egyébként pedig ahhoz nem kell sok gógyi, hogy az ember ne irkáljon alá ész nélkül olyasmit, amit nem ért, pláne, ha világosan oda van biggyesztve a végére, közvetlenül az aláírás helye előtt, hogy a leírtakat teljes mértékben tudomásul veszi, és felelőssége tudatában szignálja.

Andrea Gerak írta...

Kedves barath, a kifejezés szabadságáról ugyanezeket már az én blogomban is idézted korábban - igazolandó a szcientológusokat rondán mocskoló hozzászólásaidat...

Akkor már szíves figyelmedbe ajánlottam a 30. számú emberi jogot. (emlékeztetőnek) Amely vonatkozik arra is, hogy tiszteletben tartjuk mások vallásszabadságához kapcsolódó jogait.

Ha pedig külföldön (vagy Magyarországon) szcientológiaellenes alapítványt vagy hasonló szervezetet kívánsz létrehozni, elég csak figyelmesen elolvasnod a magyar Alkotmány 8. és 60. §-át, amelyet az itt belinkelt blogbejegyzésemben idéztem.

Ördög Zoltán írta...

Teljesen egyetértek. Valszeg én is leírok néhány sort az ügyben. Bár én közel sem vagyok ebben annyira otthon, mint ti.

Ney Marsall írta...

Tetszik az írás, kiegészítésként annyit, hogy az adatokat állítólag az iwiw-ről szerezték a lista összeállításához.

Antal Dániel írta...

Amennyiben a személyes adatai kezelésével, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogával kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az alábbi módokon fordulhat az adatvédelmi biztoshoz:
Levélben: Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos
Budapest
Nádor utca 22.
1051

Postafiók: 1387 Budapest, Pf.: 40

Faxon: (06-1) 269-3541

Telefonon: (06-1) 475-7186 (9-15 óra között)
vagy 475-7100 (9-15 óra között)

E-mailben: adatved@obh.hu

Személyesen: Országgyűlési Biztos Hivatala Panasziroda
Budapest, Nádor utca 22. 1051

ONOGUR írta...

No, Ecsém, ennek az éremnek VAN EGY másik, nagyon is értékelendő BÜNTETŐJOGI illetve bírósági REGISZTRATÍV igazgatási oldala:

ez nem "egyház".
Gazdasági, személy elleni és alapos gyanú szerint államellenes büntető törvényi tényállási magatartásokot MEGVALÓSÍTÓ szervezett bűnözői csoportról, de legalább BŰNSZÖVETSÉGRŐL van szó!

Törvényességi kérelmet nyújtok be a Főv. Főü.-re, az "EGYHÁZ" lajstrombejegyzés reparatív negálásáért!
dr. Gyarmati Pál

Sándorné írta...

Kedves Dani!

A Heti Válasz cikkében csak olyanok neve jelent meg, akik vagy valamilyen módon maguk hozták nyilvánosságra ezt a kötődésüket, vagy valamilyen hivatalos és nyilvános dokumentumban jelent meg ez az információ. A cégkapcsolatok nyilvános adatok, a cégbíróságon bárkinek kiadják az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Úgyhogy ne éld bele magad annyira a felháborodásba.

Ha ugyanilyen anyag jelenne meg egy másik egyházról, mely bemutatja a vezéregyéniségeket - senki nem szólna semmit. Nincs mit titkolniuk.

Üdv.

Éva

Antal Dániel írta...

Kedves onugor, sándorné,

Szerintem ezek az ügyek mindenképpen az igazságszolgáltatásra tartoznak. Ha a szcientológusok valójában nem egyházként működnek, akkor is az ügyészségnek kell eljárnia, és ha a Heti Válasz az érintettek felhatalmazása nélkül kezdett különleges adatokat kezelni, akkor is. Remélem, hogy mindkét ügy bíróság elé kerül, mert akkor nyilvánosság előtt lehet tisztázni a vádakat.

Antal Dániel írta...

A vallásszabadság szent, de azért a szcientológiagyanus.

Andrea Gerak írta...

Ney Marshall, sándorné: így van, többekről valóban az iwiről szedték össze az adatokat. Például a "- vallja az interneten" típusú hivatkozások az érintettek iwiw-adatlapjára utalnak.

Andrea Gerak írta...

Dani, a fiatal vallások mindig is "gyanúsak" voltak... Mint ahogy 2000 évvel ezelőtt a kereszténység is, de hosszan lehetne őket sorolni.

Remélhetőleg eljön az az idő is, amikor vallásokkal, filozófiákkal kapcsolatban az emberek hiteles forrásokból, saját tapasztalatok alapján tájékozódnak, nem pedig mások különféleképpen kiszínezett véleményeiből.

Antal Dániel írta...

Andi, számomra három dolog következik az elmúlt napok vitájából:

1) Senki nem gyűjthet és készíthet adatbázist az emberek vallási hovatartozására vonatkozó személyes adatokból az érinettek igazolható hozzájárulása nélkül.

2) Egy egyház sem korlátozhatja a sajtót és a nyilvánosságot abban, hog y mit írnak az egyházról, illetve milyen véleményt formálnak a nézeteiről.

3) A vallásszabadság megilleti az egyházi közösséget elhagyókat is, vagyis mindenki megváltoztathatja a vallási meggyőződését, és az egyház nem nyúlthat utána.

Ha ezt a három dolgot betartjuk, illetve ha kell, szigorú büntetésekkel a semleges állam betartatja, akkor mindenkinek jobb lesz, vallástalannak, kereszténynek, szcientológusnak, zsidónak, és mindannyian nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat.

Kókler írta...

Dani, ha a bevezetőben a Heti Válasz büntetőjogi felelősségét feszegeted, felmerül a kérdés, hogy te magad fordultál-e rendőrséghez, ügyészséghez, adatvédelmi biztoshoz? Ha igen, majd mindenképp számolj be az eredményről. Ha nem, akkor elég erős állítások ezek...

Antal Dániel írta...

Üdv, Kókler, szerintem a Heti Válasznak kellett volna ezeket az intézményeket végigjárnia (lehet, hogy megtették - meg fogjuk tudni, a cikkből sajnos nem derül ki), arról pedig nincsen kétségem, hogy az érintettek is így fognak tenni.

Bőrarc írta...

Van egy nagyon fontos félreértés.

A vallásszabadság ugyanis nem a felekezetek szabadságát jelenti.

A szabadság a Tiéd, mint állampolgáré, hogy higyj azokban az eszméknek valamelyikében, melyek az alkotmányos rendet nem veszélyeztetik.

Hogy veszélyezteti-e valamelyik, annak vizsgálatára megvan az illetékes állami szerv, és jogában áll intézkedéseket tenni. Sőt, ez kötelessége is.

Ez az illetékes állami szerv nem egyenlő a Heti Válasszal, az is biztos. De kell az állami szervek felé a nyomás, mert ha nekünk nem fontosak, akkor miért érezzék fontosnak magukat :)

Antal Dániel írta...

Bőrarc, maximálisan egyetértek veled. Az egyházakról szóló törvény alapján az ügyészségnek van joga eljárni az egyházi státusszal visszaélőkkel szemben, és bírónak kell kimondania a végső szót, nem a Heti Válasznak. A Heti Válasz cikkében még arra sincs utalás, hogy akárcsak megkérdezték volna az ügyészséget, van-e folyamatban ilyen ügy, vagy belenéztek volna a Fővárosi Bíróság nyilvántartásaiba. Az biztos, hogy nem a titkosszolgálat az illetékes egyházak felügyeletében.

Az Adatvédelmi Biztos honlapján jelenleg nem érhető el az adatvédelmi nyilvántartásokról szóló adatbázis, így nem tudom, hogy a Heti Válasz vagy a kiadója eleget tett annak a kötelezettségének, hogy az adatvédelmi biztosnál bejelentse a nyilvántartásának a létrehozását - erről sincs szó a cikkben, és ha valakinek személyes kifogása van a Heti Válasz eljárása ellen, biztos, hogy innen kell indulnia.

Straeber Gyuri írta...

nem értem, mi a probléma ezzel az ún. "listával"? értem én, hogy ebbe egyesek az antiszemita történelmi előzményeket látják/láttatják bele, de mint tudjuk, egyrészt a zsidókat anno nem is az aktuális vallásuk, hanem a származásuk miatt üldözték. többek között ugye imrédyről is kiderült, hogy negyedrészben zsidó...

másrészt pedig itt egy teljesen nyilvánvalóan a lehúzásról szóló üzleti vállalkozást állított pellengérre a heti válasz. mellesleg, ha én tagja lennék egy kisegyháznak, kurvára büszke lennék rá, ha megjelenne a nevem akárhol, mint az egyház "befolyásos" tagja. szóval ez miért is "zaklatás"?

ne idézgessünk már törvényeket egy ilyen senkiházi, hazug, rabló vállalkozás megvédésére! pláne ne hasonlítsuk már össze az őskeresztényekkel ezeket a jól menő vállalkozókat!

a píszíségnek is van határa...

Antal Dániel írta...

kedves straber gyuri

ez it még nem politikai korrektség vagy pc, csupán a felvilágosodásnál és a joguralomnál tartottunk...:)

Kókler írta...

Dani, szerintem a HV annyit tett, hogy megvizsgálta, aggályos-e a lista leközlése és gondolom arra jutottak, hogy nem. Mint ahogy szerintem sem, továbbra sem látok benne semmi kivetnivalót. Hogy pontos legyek, a lista tartalma simán előállítható publikus tartalmak összeválogatásával.
Valamint vegyük hozzá azt a szempontot, hogy értelmezhető egyfajta közérdek is az ilyen infók megismeréséhez. Ha van egy ilyen jelenség (Szcientológia), akkor méltányolható egy olyan igény is, hogy az ilyen adatokat a közvélemény megismerje.

Straeber Gyuri írta...

hogyne, az offshore cégeken keresztül szétlopott állami büdzsék, meg a szemenlőtt emberek esetében is a joguralomra hivatkoznak...

ne haragudj, de nekem a felvilágosodásról Voltaire, Kant, netán Kazinczy ugrik be, véletlenül sem a szcientológusok és önfeláldozó védelmezőik. :)

Antal Dániel írta...

Attól, hogy valaki nyilvános helyeken gyűjt adatokat, képmásokat, attól még az adatkezelése nem válik törvényessé.

Ha valakik egy szó nélkül lefényképeznek mindenkit egy miséről kifelé jövet, majd követik őket hazáig, felírják a lakcímüket és lakásajtóra írt nevet, egyáltalán nem törvényes adatgyűjtést és adatkezelést valósítanak meg. De ha ehhez a telefonkönyvet vagy az iwiwet használják segédeszköznek, akkor sem.

Nem tudom, hogy a Heti Válasz törvényesen járt-e el - ha vannak sértettek, gondolom, nem fogják szó nélkül hagyni, és ki fog derülni a dolog -, akkor sem tudom elképzelni, hogy a listázás miféle törvényes és értelmes célt szolgálhat.

A cikket elolvasva azt sem értem, hogy mi fáj a Heti Válasznak. Hogy a titkosszolgálatok nem figyelnek meg egyházakat? Vagy ezzel nem kérkednek?

Kókler írta...

Azt én se tudom 100% bizonyossággal, hogy a HV mindent lépése helyes és törvényes volt-e, csak arra tippelek, hogy az volt.
Egyébként ezzel az erővel minden tényfeltáró újságírói munkánál felmerülhetnek ugyanezek a dilemmák, pedig ők is többnyire csak publikus infókból rakják ki az összefüggéseket.
Az, hogy mire volt jó a HV cikk, jó kérdés. Szerintem ha van rá igény, márpedig tuti nagy az érdeklődés iránta (pl. mi is itt diskurálunk róla), akkor ez egy valós ok lehet. Mint ahogy a 100 leggazdagabb magyar listája is sokakat érdekelt.

Névtelen írta...

L. Ron hubbard egy idióta. A scientológia nem vallás. Elég baj, ha annak jegyezték be. Olvastam az író korai könyveit, egészen az ezoterikus témájú "tényfeltárásokig", és röhjesnek tatáltam már akkor is.
A téma szerzője, nyilván mélyen hisz a baloldali eszmékben, ezért zavarja, ha egy jobboldali sajtóorgánum cikkezik a baloldalhoz köthető lobbi körül. A scientológia nem több mint politikai és gazdasági lobbi. Szerzőnket az nem zavarja, hogy a magyar igazságszolgáltatás egyre nyíltabban tagadja az ártatlanság védelmének elvét, s helyette a vádelvűséget preferálja. Például egy nyomozati cselekmény csakis akkor eredményes, ha vádat emelnek. Ekkor jár elismerés (rendfokozat, pénz) a nyomozónak. totál alkotmányellenes, de sebaj! Fő, hogy szegény pszichientológusokat senki ne listázza. Az sem baj, hogy Gyurcsányt a világ legveszélyesebb diktátorának választották 2007-ben (open democracy). Ha Orbán csak a 20. helyet elérte volna, már média cunamit indítottak volna ellene.
Nem baj, ha emberek szemét lövik ki a jogszabály szerint nem rendszeresített fegyverrel, csak azért, mert nem tetszik nekik a bolsevita rémuralom. Ilyenkor a szabadságjogok nem érdeklik a baloldali érzelmű kibaszott libsiket. TGM mondta jól: ezek megőrültek. Én kötelezővé tenném minden balosnak a scientológiát. A hülyék tartsanak össze.

Kókler írta...

Névtelen, ez mind semmi, mert Afrikában meg éheznek. Az senkit se zavar? Addig ne írjunk semmi helyi aggályos dologról, amíg azt meg nem oldottuk, ha kérhetem.
Azt kétlem hogy a Szcientológiát be lehetne sorolni jobb vagy bal oldalra.
A 2007 legnagyobb diktátora meg jó vicc, ezekben az állításokban az a jó h még az érintett legnagyobb kritikusai se értenek vele egyet.

Antal Dániel írta...

Helló Kókler, igen, az biztos, hogy a HV ismertsége rengeteget nőtt ezzel az akcióval. Az, hogy ennyit diskurálunk róla, szerintem azért leginkább annak szól, hogy ez a cikk botrányos. A legutolsó olyan ügy, amiről ezen a blogon is kialakult hosszasabb diskurzus, szerintem egy nagyon hasonló határok ledöntéséről szóló botrány volt:

Kegyeletsértés, hullarablás, szoborlopás

Úgy látszik, ez is egy bulvárblog :)

Molnargoreny írta...

Nagyon jó. Ha nem egyház (mint ahogyan valóban nem az), forduljunk az ügyészséghez.

Akárcsak az október 23-i rendőrségi terrorcselekmények ügyében, ahol a rendőrségi törvényt és a Btk.-t egyaránt mintegy 20 helyen megsértő rendőri vezetők ellen nem voltak hajlandóak vádat emelni. Egyszóval ahol politika, főleg kormányközeli politikusok érintve vannak, ott nagyon megbízhatunk az ügyészségben. Muhaha, ahogy mavo mondaná...

Antal Dániel írta...

Hello Molnargoreny, az ügyészségi eljárást két dolog tudja nagymértékben valószínűvé tenni: 1 db bűncselekmény és 1 db feljelentés.

ONOGUR írta...

TÉNY, hogy a KÁDÁRI DIKTATÚRA óta olyan ÖSSZEZÁRÁST még nem lehetett tapasztalni, mint az okt. 23-i ügyekben.
Magam 6 (köztük 2 katonai elöljárói) bűntett miatt tettem büntető feljelentést, vagy hatvan érdemi oldalon.
Az ügyészség - rendkívül átlátszóan, HISZ MAGAM IS ÜGYÉSZ voltam, - 5 hónap után ignorálta a feljelentésben foglaltakat, a PANASZT pedig totál SEMMITMONDÓAN elutasították....
Ilyen hozzáállás esetén ezek a zombie-csináló űrhajós-vallásúak IS MEGÚSSZÁK!
Az egész OKA: Dr. Kovács Tamás, 69 éves KOMMUNISTA ELIT-nomenklatura ember, MA LEGFŐBB ÜGYÉSZ!
Szégyen....

Dr. Gyarmati